info@tpsadvertising.com +99312 454111

Sergi stendleri

/
Dizaýn we taslama düzmek

Kompaniýamyzyň hünärmenleri islendik býujete görä dizaýn taýýarlar – özboluşly bezegler we nusgawy görnüş. Teklip edilen pikirleriň üstüni dolmak ýa-da turuw başdan çyzmak. Marka kitabyna we müşderi gollanmalaryna laýyklykda işleýäris.

Ýerine ýetiren işlerimiz >
/
Stendleriň gurluşygy

Iň uly we tehniki taýdan kyn taslamalary durmuşa geçirýäris. Diňe ýokary hilli materiallary we innowasion tehnologiýalary ulanýarys. Beýleki ýurtlarda we şäherlerde hem gurnaýarys.

Ýerine ýetiren işlerimiz >
/
Stendleriň bezegi

Taslamalary turuw başdan düzmek, şeýle-de başlanan işleri utgaşdyrmak. Dizaýn-bezeg işleri we zerur enjamlar bilen üpjün etmek. Özboluşly, adaty ýa-da ykjam stendleri hödürleýäris.

Ýerine ýetiren işlerimiz >
/
Ýumuşak mebelleri, audio-wideo enjamlary we ş.m. kärendesine bermek

Islendik çäre üçin zerur bolan mebelleri we tehniki enjamlary kärendesine bermek hyzmatyny hödürleýäris. Köp dürli görnüşler, korporatiw stilistikasyna görä saýlaw mümkinçiligi.

Ýerine ýetiren işlerimiz >